Algemene Voorwaarden van H. van Malestein Service & Techniek

ARTIKEL 1: GEBRUIKER EN WEDERPARTIJ
1. Deze algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn op alle transacties tussen: H. van Malestein Service & Techniek, gevestigd en kantoorhoudende te Ermelo, hierna te noemen “gebruiker”, en zijn/haar cliënten c.q. opdrachtgevers, hierna te noemen “wederpartij”.
2. Afwijkende voorwaarden kunnen slechts uitdrukkelijk, schriftelijk en incidenteel worden overeengekomen. Ingeval van strijd tussen deze Algemene Voorwaarden en overeenkomstige voorwaarden, waaronder begrepen voorwaarden van de wederpartij zullen uitsluitend de Algemene Voorwaarden van gebruiker van kracht zijn. Onderhavige voorwaarden zijn primair bedoeld voor handelsverkeer tussen ondernemingen, ingeval één der partijen een consument zal betreffen zijn de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek van toepassing .
3. Door het plaatsen van een order gaat de wederpartij akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 2: OFFERTES EN PRIJZEN
1. Alle aanbiedingen van gebruiker geschieden tegen prijzen, welke gelden op het moment/datum dat de opdracht tot stand komt. Als moment van totstandkoming heeft de schriftelijke bevestiging door gebruiker te gelden.
2. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
3. Prijswijzigingen ten gevolge van verschillen in valutakoersen welke een percentage van 5% van de opgegeven prijs te boven gaan worden doorberekend aan de wederpartij.
4. Alle door de gebruiker opgegeven leveringstermijnen worden bij benadering opgegeven en zullen nimmer als bindend worden beschouwd. Overschrijding van een leveringstermijn zal nooit inhouden dat de wederpartij op de enkele grond hiervan zal worden ontslagen van zijn verplichtingen welke uit de afgesloten overeenkomst voortvloeien.
5. Gebruiker is niet gebonden aan aanbiedingen welke tot stand zijn gekomen onder invloed van kennelijke vergissingen aan de zijde van de gebruiker. Ten aanzien van dergelijke aanbiedingen is de gebruiker niet gebonden tot de plicht tot levering en/of schadevergoeding daaruit voortvloeiend.
6. De prijzen worden geacht te zijn genoteerd in Euro’s.
7. Elke nieuwe prijsnotering stelt de voorafgaande buiten werking.

ARTIKEL 3: AFWIJKINGEN
1. Afbeeldingen, tekeningen, maat en gewichtsopgaven e.d., welke gebruiker verstrekt in catalogi, circulaires of anderzijds, zijn slechts indicatief van aard en zijn alleen bedoeld om een algemene voorstelling te geven van hetgeen gebruiker aanbiedt.
2. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte enz. geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen valt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen; er kan dus niet op enkele exemplaren worden afgekeurd.
3. Ondergeschikte afwijkingen (bijv. kleine modelveranderingen) van door gebruiker doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

ARTIKEL 4: LEVERING EN TRANSPORT
1. Alle leveringen worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar de gebruiker is gevestigd, met dien verstande dat leveringen binnen Nederland welke een waarde van € 1000,= exclusief BTW te boven gaan ‘franco huis’ worden geleverd. Ten aanzien van leveringen in het buitenland heeft te gelden dat partijen de leveringsafspraken separaat zullen vastleggen.
2. Alle betalingen dienen plaats te vinden daar waar gebruiker is gevestigd.
3. Indien de levering niet kan plaatsvinden door oorzaken gelegen bij de wederpartij, is de gebruiker niet verplicht tot levering en kan de gebruiker de overeenkomst als beëindigd beschouwen, zonder dat hiervoor de tussenkomst van de rechter vereist is. De wederpartij is in bovengenoemde situatie terstond 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd, onverminderd gebruikers recht om verdere schadevergoeding te vorderen.
4. Indien de volledige informatie, die naar mening van gebruiker nodig is om de order uit te voeren niet tijdig ter beschikking is gesteld aan gebruiker, zal na ontvangst van de benodigde informatie, in onderling overleg een nieuwe afleveringsdatum worden vastgesteld.
5. Transport binnen Nederland vindt plaats voor rekening en risico van gebruiker. Verzend- en administratiekosten voor verzending en vervoer van deze goederen zijn dan ook voor rekening van gebruiker. Voor het buitenland komt het transport (ook als dit aanvangt binnen Nederland) volledig voor rekening en risico van de wederpartij.
6. Als tussen gebruiker en wederpartij geen afspraken zijn gemaakt, organiseert gebruiker het transport naar beste weten.
7. Overeengekomen leveringstijden zullen door gebruiker zoveel mogelijk in acht worden genomen, zonder dat overschrijding daarvan de wederpartij recht geeft op schadevergoeding of annulering van de overeenkomst, behoudens het geval van Artikel 8.
8. Bij gehele of gedeeltelijke annulering door de wederpartij is deze terstond 25% van de verkoopwaarde van de geleverde goederen c.q. de factuurwaarde van de verrichte diensten als schadevergoeding verschuldigd. Het bedrag van de schadevergoeding dient binnen een door de gebruiker te bepalen termijn op door gebruiker verlangde wijze te worden voldaan. Een en ander onverminderd gebruikers recht op vergoeding van de werkelijk geleden schade.
9. Indien de wederpartij bestelde goederen afneemt of wil afnemen na de overeengekomen datum van in ontvangst name is het risico vanaf deze datum geheel voor de wederpartij. Indien echter meer dan 30 dagen na de overeengekomen datum van in ontvangstkamer zijn verstreken zonder dat afname heeft plaatsgevonden, wordt de order geacht door de wederpartij te zijn geannuleerd. In dat geval is de wederpartij gehouden tot betaling van als gevolg hiervan door de gebruiker te lijden schade.
10. Onnodig gemaakte transport- en overige kosten, als gevolg van het feit dat goederen niet afgeleverd kunnen worden komen voor rekening van wederpartij en zijn direct opeisbaar.

ARTIKEL 5: LEVERING OP AFROEP
Met betrekking tot goederen die op afroep verkocht worden zijn bovendien de navolgende bepalingen van toepassing:
1. Ten aanzien van goederen die op afroep geleverd worden, is de wederpartij verplicht deze zoveel mogelijk in gelijke delen en termijnen af te nemen, binnen de tijdspanne welke voor de totale afname is bepaald.
2. De laatste afroep dient uiterlijk 2 weken voor de afloop van de voor de totale afname gestelde termijn, gespecificeerd aan gebruiker te zijn opgegeven. Blijft dit achterwege, zal de wederpartij van rechtswege in verzuim verkeren. Gebruiker is alsdan gerechtigd:
a. de overeenkomst zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, als ontbonden te beschouwen, waarbij gebruiker gerechtigd is 25% van het nog niet voldane gedeelte der vordering als zijnde schadevergoeding in rekening te brengen, onverminderd gebruikers recht op vergoeding van de werkelijk geleden schade;
b. ontbinding te vorderen;
c. onverwijlde nakoming, eventueel gepaard gaande met schadevergoeding, te vorderen en de nodige zekerheidsstellingen te eisen.

ARTIKEL 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Gebruiker blijft eigenaar van de door gebruiker aan wederpartij geleverde goederen zolang de wederpartij niet volledig aan al haar verplichtingen, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan.
2. De wederpartij is verplicht, zolang de wederpartij niet aan zijn verplichtingen als bedoeld in lid 1 heeft voldaan, deze op doelmatige wijze te bewaren en te beschermen tegen beschadiging of verloren gaan, alsmede zorg te dragen voor behoorlijke en voldoende verzekering. Wederpartij is verplicht ten aanzien van die goederen die zorg aan te wenden welke een goed huisvader betaamt.
3. De wederpartij is verplicht, ingeval zijn faillissement wordt aangevraagd, door haar surséance van betaling wordt aangevraagd, indien een schuldsanering op hem van toepassing wordt verklaard, dan wel in geval van beslaglegging, gebruiker hiervan
onverwijld in kennis te stellen. In elk van deze gevallen, alsmede indien de wederpartij in verzuim verkeert, is de gebruiker gerechtigd de aan de wederpartij geleverde goederen terug te nemen, ongeacht waar deze zich bevinden. Wederpartij is verplicht aan de gebruiker mede te delen waar de goederen zich bevinden. Bovendien heeft gebruiker in voorkomend geval het recht de overeenkomst te ontbinden.
4. Wederpartij is niet bevoegd genoemde goederen te vervreemden, dan wel op enigerlei wijze met zekerheden ten behoeve van derden te belasten.

ARTIKEL 7: GARANTIES, AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN EN RECLAMES
1. Gebruiker staat in voor de goede kwaliteit van de geleverde goederen, c.q. diensten.
2. De vergoeding door gebruiker van de eventueel door wederpartij geleden schade zal nimmer hoger zijn dan de factuurwaarde van de geleverde goederen, c.q. diensten, waarop de klacht betrekking heeft en te allen tijde beperkt zijn tot het totaal van de bedragen van het eigen risico van de aansprakelijkheidsverzekering van gebruiker en de door deze verzekeraar gedane uitkering, indien deze lager is dan de factuurwaarde.
3. Gebruiker staat in voor de kwaliteit van de door gebruiker gebruikte en aangewende producten. Ten aanzien van deze door gebruiker aangewende producten garandeert gebruiker deze voor zover de daarop gegeven fabrieksgarantie strekt. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schades ontstaan ten gevolge van fabricagefouten door de fabrikant, alsmede ten gevolge van ondeugdelijk gebruik door de wederpartij. Wederpartij is gehouden verstrekte instructies volledig op te volgen op straffe van verval van zijn eventuele rechten.
4. Gebruiker staat niet in voor schades welke door de wederpartij en/of derden geleden worden die ontstaan indien de gebruiker werkzaamheden dient te verrichten, waarbij on- danks gebruikers deskundigheid, deze schade niet te voorzien was en het gevolg is van oorzaken welke buiten gebruikers macht liggen.
5. De wederpartij dient al die maatregelen te treffen die het ontstaan van schades aan zaken of personen voorkomen bij gebreke waarvan zodanige schade volledig ten laste van wederpartij komt.
6. De wederpartij is verplicht, voorzover het in zijn/haar vermogen ligt om alle beletselen weg te nemen, alsmede de gebruiker in te lichten omtrent omstandigheden welke tot gevolg kunnen hebben dat de gebruiker de opdracht niet binnen de overeengekomen tijd kan nakomen, alsmede zonder schade uit te voeren.
7. Behoudens gebruikers garantieverplichtingen, omschreven in dit artikel, is gebruiker nimmer voor enige schade, hoe dan ook genaamd, aansprakelijk. Voor andere of verdere aanspraken, inbegrepen vergoeding van kosten, schade en interest wegens persoonlijke ongevallen, schade aan roerende of onroerende goederen of zaken, of benadeling van bedrijfsbelangen en bedrijfsschade, hetzij direct, hetzij indirect bij de wederpartij of derden veroorzaakt is gebruiker nimmer aansprakelijk.
8. Wederpartij is verplicht gebruiker te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en interest, welke voor gebruiker mochten ontstaan als direct gevolg van vorde- ringen van derden jegens gebruiker terzake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor gebruiker ingevolge deze voorwaarden tegenover de wederpartij niet aansprakelijk is, wegens schending van octrooien of licenties van derden of door het gebruik van gegevens, welke door gebruiker worden aangewend en door de wederpartij ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.
9. Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden, binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen/diensten. De wederpartij die het geleverde niet binnen 8 dagen na ontvangst daarvan behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden.
10. De wederpartij zal in geen geval enige aanspraak tegen de gebruiker kunnen doen gelden nadat de wederpartij een gedeelte van het geleverde ofwel heeft in gebruik genomen, be- of verwerkt, respectievelijk heeft doen in gebruik nemen, be- of verwerken, ofwel aan derden heeft doorgeleverd.
11. Wanneer de wederpartij uiterlijk 8 dagen na het ontvangen van de factuur schriftelijk geen aanmerking heeft gemaakt op de berekende prijs wordt hij geacht die te hebben goedgekeurd.

ARTIKEL 8: OVERMACHT
1. Onder overmacht wordt te dezen verstaan: Elke van de wil van de partijen onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van gebruiker kan worden verlangd. Onder overmacht zal in ieder geval mede worden verstaan arbeidsongeregeldheden bij derden of onder eigen personeel, transportmoeilijkheden, het niet nakomen van hun verplichtingen door toeleveranciers, maatregelen van binnen- of buitenlandse overheden of brand en/of verlies van te leveren of te verwerken zaken.
2. Indien naar gebruikers oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
3. Is naar gebruikers oordeel de overmachtssituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en daaraan verbonden gevolgen.
4. Gebruiker is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

ARTIKEL 9: BETALING
1. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Wederpartij is niet bevoegd op de overeengekomen prijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
2. Gebruiker heeft het recht om bij grote leveringen, zulks te harer beoordeling, een vooruitbetaling dan wel zekerheidstelling te verlangen. Gebruiker zal te allen tijde van dit recht gebruik maken bij vermoeden dat wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of na zal komen. Daarnaast heeft gebruiker het recht om ingeval van deelleveringen als genoemd in Art. 5 lid 1 deelfacturen te zenden.
3. Indien de wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn door enkele overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn. Gebruiker zal onverminderd de haar verder toekomende rechten en zonder ingebrekestelling het recht hebben de wettelijke rente plus 1% boeterente in rekening te brengen over de achterstallige termijnen of betalingen. De rente zal worden berekend over elke maand of gedeelte daarvan, te rekenen vanaf de vervaldag(en).
4. Reclame geeft de wederpartij niet het recht de betalingen te weigeren of te schorten.
5. Indien de betaling moet worden bewerkstelligd door inschakeling van derden komen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de wederpartij. Dit houdt in dat de ingebreke zijnde partij, onverminderd eventuele proceskosten, terzake van de kosten, veroorzaakt door zijn ingebreke zijn schuldig is een direct opeisbare som, gelijk aan 15% van het factuurbedrag dan wel de werkelijke incassokosten verschuldigd zal worden.
6. Gebruiker behoudt zich het recht voor orders niet of niet verder uit te voeren indien door wederpartij vorige leveranties niet binnen de overeengekomen betalingstermijnen zijn betaald. Gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij de wederpartij ten gevolge van dit niet leveren. Deze bepaling geldt tevens voor opvolgende deelleveringen indien eerdere deelleveringen uit hoofde van dezelfde overeenkomst niet tijdig zijn betaald.

ARTIKEL 10: WIJZIGINGEN/AANVULLINGEN.
1. Wijzigingen in deze voorwaarden of aanvullingen hierop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
2. In geval van nietigheid van één of meer bepalingen in deze voorwaarden zullen de overige bepalingen nog van kracht blijven.
3. Partijen zullen over de nietige bepalingen overleg plegen, om een vervangende geldige regeling te treffen, in dier voege dat de strekking van de overeenkomst behouden blijft.

ARTIKEL 11: WIJZIGING RECHTSPERSOONLIJKHEID
Deze voorwaarden zullen van kracht blijven ook indien diegene die ze hanteert in de toekomst een andere rechtspersoonlijkheid zal aannemen, als dat op het moment van deponering het geval was.

ARTIKEL 12: GESCHILLEN
1. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde burgerlijke rechter, binnen het arrondissement waar gebruiker is gevestigd.
2. Een geschil is aanwezig indien een der partijen dit verklaart.
3. Op alle overeenkomsten en daaruit voortvloeiende of samenhangende geschillen zal het Nederlandse recht van toepassing zijn.
4. Indien deze voorwaarden in meerdere talen voorhanden zijn, is de Nederlandse versie beslissend.

Copyright H. van Malestein Service & Techniek